ﺑﻄــﻮﺭ ﻛﻠﻲ ﺩﺭ ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻱ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﻟﮕﻮﯼ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻧﻮﺭﮔﻴ ﺮﻫﺎﯼ ﺩﺍﺧﻠﯽ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ Oﺷــﮑﻞ، U ﺷﮑﻞ ﻭ ﻳﺎ ﺗﺮﮐﻴﺒﯽ ﺍﺯ  ﺭﺍﻫﺮ ﻭﻫﺎﯼ ﺩﺳﺘﺮﺳــﯽ ًﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﻃﺒﻘﺎﺕ ﺍﺳــﺖ.

مقدمه:
نورگیرﻫــﺎﯼ ﻋﻈﻴــﻢ ﻭ ﺑﻠﻨﺪ ﺍﻣــﺮﻭﺯﯼ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺴــﺘﺮﺵ ﺩﺍﻧﺶ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺏ ﺍﻧﺴــﺎﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﭘﻴﺮﺍﻣﻮﻥ ﻭ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺁﺳﺎﻳﺶ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﺑﺎ ﺷــﺮﺍﻳﻂ ﺟﻮﯼ ﺳﺨﺖ ﻭ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺍﺳﺖ.

 

 

 

با توجه به آپارتمان نشینی و کوچک شدن منازل در آپارتمان ها استفاده از تمامی فضاها مورد استفاده خانواده ها قرار می گیرد

 

برای ساخت پوشش سقف پاسیو کارشناسان شرکت در محل شما حاضر شده و براساس انتخاب شما برای ساخت فضا

 

ساخت استخر سر پوشیده و سقف استخر از خدمات شرکت سایه ساز می باشد