پلی کربنات:

پلی کربنات و یا ورق های آن در گلخانه ها و پرورش تجاری گیاهان می تواند عایق بسیار مناسبی باشد.

 

سقف تراس

سقف تراس یا بالکن(سقف پاسیو)  را می توان توسط پوشش های مختلف به شکل یک اتاق خواب و یا یک فضا جهت بزرگتر

کردن فضای خانه استفاده نمود

چرا سقف پاسیو؟؟؟

 امروزه با توسعه شهر سازی و ازدحام جمعیت و کمبود مسکن کافی در جامعه شهر نشینی کنونی که موجب گشته تا فضای محیط زندگی و کار کوچک و کوچکتر گردد . و ما برآن شده ایم تا بتوانیم فضا های نا کارامد محیط زندگی و کار شما را به یک فضای قابل استفاده بهینه تبدیل کنیم . از جمله فضا های که در بیشتر این مواقع بدون استفاده می ماند فضا های پاسیوها . حیاط خلوت هاست.. سیستم پوششی سقف پی آر آی این امکان را یه شما میدهد . اینگونه فضا ها را در محیط خود به فضای ایده ال و کار آمد تبدیل گردد. سیستم پوششی سقف پی آر آی مناسب برای سقف پاسیو - حیاط خلوت ها- بالکن – تراس - راهرو های نورگیر . میباشد .

 سقف پاسیو

 حیاطخلوت ساختمانهاازجمله قسمتهای ساختمان می باشد که ازآن جهت بهره گیری از نورطبیعی خورشید برای روشنائی فضای داخل ساختمان درروز استفاده میشود. ازآنجاکه این قسمت ازطرفی نیزبه فضای آزادمتصل است به این خاطردرمعرض مستقیم بارش برف وباران بوده وانرژی گرمائی وسرما ئی فضای داخل ساختمان ازاین قسمت بسیارهدرمی رود(که باتوجه به گران شدن هزینه انرژی بسیارحائزاهمیت می باشد)و همچنین دارای آلودگی صوتی نیزمی باشد. سقف پاسیو به نحوی که علاوه برمرتفع کردن این ضعفها، امکان بهره گیری ازنور طبیعی خورشید(که دلیل اصلی وجود آن است)رامیسرکند(که امروزه باتوجه به اهمیت انرژی بیش ازپیش حائزاهمیت است)، استفاده از سقف پاسیو می باشد که علاوه براینکه از لحاظ نفوذآب کاملا آببندی میباشد(صددر صد)وزیبائی خاصی به محیط می دهدازاین فضامی توان به مانندیک اتاق استفاده کرد.

 سقف پاسیو

 سقف پاسیو  ذخیره انرژی ،وایر شفاف و وایر پلی استر معروف است جایگزین مناسبی برای سیم مفتول فلزی میباشد. جهت استفاده در سیستم شید مکانیزه و پلاستیک کشی در گلخانه ها استفاده میگردد.

امتیازات سقف پاسیو:

1-ضد قطره ریزی نسبت به سیم مفتولی فلزی یا سیم نایلونی معمولی

2- وزن سیم پلی استر شش برابر کمتر از سیم های فلزی میباشد.

3-نصب آسان و سریع

4-عمر مفید

5-مقاومت بالا در برخورد با حشره کش و مواد شیمیایی

6-جذب حداقلی گرما و عدم خط اندازی بر روی پلاستیک تجهیزات گلخانه , سایبان گلخانه , سیم , سیم نگهدارنده توری شید الومینیوم توری شید آلومینیمی ذخیره انرژی و سایه اندازی